وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت‏هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Transparency in the Iranian Governmental Organizations

نویسندگان [English]

  • Abbas Nargesian 1
  • Ghasemali Jamali 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A Student of Governmental Management, Department of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reducing corruption, promoting accountability and gaining public trust and satisfaction are among the top goals of any government. One of the key and controversial tools in achieving these goals, transparency is achieved relying on the issue of free access to information. Government ministries, as the highest executive bodies of the country, are also responsible for directing and implementing all affairs throughout the country, which the magnifying glass of transparency on the ministry will eliminate their operational ambiguities. Research method is quantitative and the research goal is evaluative. Also the field research environment and the research strategy are survey type. Given the levels of ministries in Iran's Civil Service Management Law and the ranking of their websites, the transparency of the 18 ministries' websites was assessed and evaluated by a three-dimensional survey of 40 questions. The findings of the study indicate that the websites of the ministries in the category of governance are less transparent; Moreover, websites that rank better in Iran are more transparent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Information Technology
  • Website
  • Ministry
  • Governance
حساس یگانه، ی، خیراللهی، م، (1387)، «حاکمیت شرکتی و شفافیت»، حسابدار،شماره 203 .

پیران نژاد، ع، (1390)، تبیین آثار گسترش ICT بر تسهیل مردم سالاری، (رساله دکتری)، تهران: دانشگاه تهران.  

زندیه، ح.، و سالارسروی، ح، (1392)، «شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات»، گنجینۀ اسناد، 23(1).

ضیایی، م. ص.، نرگسیان، ع.، و اصفهانی، س. آ، (1387)، «نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران»، مدیریت دولتی، شماره 10.

عبادی، ن.، و پیران نژاد، ع، (1393)، «حکمرانی الکترونیک در شهرداری‌ها: مطالعة پورتال شهرداری‌های کشور»، مدیریت دولتی، 6 (2).

میرمحمدصادقی، ح، (1388)، حقوق کیفری اختصاصی- جرائم علیه اشخاص، چاپ چهارم، تهران: میزان.

نیومن، و. ل، (1394)، شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکرد کیفی و کمی، جلد اول، ترجمه ح. دانائی فرد و س. کاظمی، مؤسسه کتاب مهربان نشر.

سایت سازمان شفافیت بین الملل، www.transparency.org، آخرین دسترسی شهریورماه 1395.