دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1395 
6. دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه)

صفحه 175-212

10.22054/tssq.2016.4758

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ محمد مهدی زنجانی