تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم‌ترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسم‏های علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می‌دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب‌پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب‌پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب‌پذیری معرفی می‌کند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب‌پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده‌های کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis on the Overthrow of the Second Pahlavis

نویسندگان [English]

  • Ali Morshedizad 1
  • Saleh Zamani 2
1 Associate Professor, Department of political science, Shahed University
2 PhD Student of Political Sociology, free University of Brussels
چکیده [English]

Purpose:The main goal of this article is to provide an answer to the question as to why the second Pahlavi government became vulnerable and paved the path for the Islamic revolution. Moreover, this article tries to evaluate the political behavior of the Shah with structural and state-oriented responses. The other goal is providing an ‘analysis model’ for social and political scholars in order to apply it in terms of comparative studies with other cases of revolutions/quasi revolutions which are similar to sociopolitical context of Iran.
Design/Methodology/Approach: The main methodological strategy of this article is qualitative approach and historical studies. In reaction to the “why” question of regime collapse, three structural hypotheses /answers will be mentioned which demonstrate the mechanisms through which the ancient regime became vulnerable. The first hypothesis is related to the sultanistic nature of the Pahlavi government. The second hypothesis is seeking to consider the rentier nature of government and its mechanisms which stem from beingas other reason of vulnerability. The third hypothesis presents foreign pressures and decreasing of United States supports than the Shah’s government. The combination of these answers to the problem of vulnerability puts forth a relative comprehensive analysis model which can explain some aspects of state’s ineffectiveness in the second Pahlavi era.
Findings:The historical review of the most significant sociopolitical events during 1941-1979 shows that the Pahlavi government experienced the process of vulnerability through sultanism, rentierism and dependency to the United States. Actually, the state vulnerability on the one hand resulted from extension of the Shah despotic power, personal authority, and corruption of his relatives as well as lack of rule of law and on the other hand, depended on the autonomy of state from social classes, establishment of one party system, and extension of patronage policy. The crisis of decrease in President Carter’s support and his pressures in terms of human rights in Iran was the last factor which accelerated the process of vulnerability and approached the Shah into vulnerability. According to these findings, the proposed model, structurally, is capable to explain the reasons of Pahlavi regime overthrowing.
Originality/Value: With regards to the most important sociological and political sciences on the studies of Islamic Revolution in Iran, this article is taken account as a new step and insight for multi factors understanding of Pahlavi government’s vulnerability. Although some scholars considered the reasons and roots of the Shah’s vulnerability in light of variety of factors, the presented structural/state-oriented model and combinational hypothesis in this article can enrich the literature of sociopolitical research on Islamic Revolution studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political vulnerability
  • Sultanistic state
  • rentier state
  • political cliency
Abrahamian, E. (1980), “Structural Causes of the Iranian Revolution”, MERIP Reports, No. 87, Iran's Revolution: The Rural Dimension, 21-26.

Abrahamian, E. (1982), Iran between Two Revolutions, Princeton: Princeton University Press.

Akhavi, S. (1983), “The Ideology and Praxis of Shiism in the Iranian Revolution”, Comparative Studies in Society and History, 25 (2): 195-221.

Amir Arjomand, S. (1986), “Iran's Islamic Revolution in Comparative Perspective”, World Politics, 38 (3): 383-414.

Amir Arjomand, S. (1988), The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, Front Cover. Oxford University Press,

Anderson, L. (1987), “The State in the Middle East and North Africa”, Comparative Politics, 20 (1): 1-18.

Auty, R.M. (2012), “Oil and Development in the Middle East”, Paper prepared for the Annual BRISMES Conference, LSE March 28th 2012.

Bashiriyeh, H. (1984), The State and Revolution in Iran, 1962-1982. New York: St. Martin's Press.

Beblawi, H. (1990), “The Rentier State in the Arab World”, in Luciani, G., The Arab State, London: Routledge.

Beblawi, H.E. (2008), “Economic growth in Egypt: impediments and constraints (1974–2004)”, World Bank, Commission on Growth and Development, working paper N 14.

Brooker, P. (2000), Non-democratic regimes: theory, government, and politics, New York: St. Martin's Press.

Burns, G. (1996), “Ideology, culture, and ambiguity: The revolutionary process in Iran”, Theory and Society, 25 (3):349-388.

Chaudhry, K.A. (1997), The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, New York: Cornell University Press.

Dabashi, H. (1993), Theology of Discontent: The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran, New York: New York University Press.

Delacroix, J. (1980), “The distributive state in the world system”, Studies in Comparative International Development, 15 (1): 3–22.

Dunning, T. (2008), Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes, New York: Cambridge University Press.

Eisenstaedt, S.N. (1978), Revolution and the transformation of societies: a comparative study of civilizations, New York: Free Press.

Farhi, F. (1990), States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua, Urbana: University of Illinois Press.

Fesharaki, F. (1976), Development of the Iranian Oil Industry, New York: FA Praeger.

Fischer, M. (1980), Iran: From Religious Dispute to Revolution, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Foran, J. (1993), Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution, Boulder, Co.: Westview Press,

Goodwin, J and Skocpol,T. (1989), “Explaining Revolutions in the Contemporary Third World”, Politics and Society, 17:489-507.

Goldstone, J. A. (1986), “Revolutions and superpowers”, in J. A. Goldstone (ed.) Superpowers and Revolution, New York: Praeger.

Goldstone, J.A. (1980), “Theories of Revolution: The Third Generation”, World Politics, 32 (3): 425-453.

Haber, S. and Menaldo, V. (2011), “Do natural resources fuel authoritarianism? A reappraisal of the resource curse”, American Political Science Review, 105(1):1-26.

Halliday, Fred (1988), “The Iranian revolution: uneven development and religious populism”, in: Halliday, Fred and Alavi, Hamza, (eds.) State and Ideology in the Middle East and Pakistan, Macmillan, Basingstoke.

Hegland, M. (1983), “Two Images of Hussain: Accommodation and Revolution in an Iranian Village”, in Nikki R. Keddie, ed., Religion and Politics in Iran, New Haven: Yale university press.

Herb, M. (2005), “No Representation without Taxation? Rents, Development and Democracy”, Comparative Politics, 37(3): 297-317.

Jerrold D. Green. (1980), “Pseudoparticipation and countermobilization: roots of the Iranian revolution”, Iranian Studies, 13: 31-53.

Jerrold D. Green. (1982), Revolution in Iran: The Politics of Countermobilization, New York: Praeger.

Jerrold D. Green. (1986), “Countermobilization in the Iranian Revolution,” In Revolutions: Theoretical, Comparative, and Historical Studies, edited by J. Goldstone. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Karshenas, M. (1990), Oil, State, and Industrialization in Iran, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Katouzian, M. (1981), The Political Economy of Modern Iran: Despotism and PseudoModernism 1926–1979, New York: New York University Press.

Keddie, N.K. (1981), Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, New Haven, CT: Yale University Press.

Kurzman, C. (1994), “A Dynamic View of Resources: Evidence from the Iranian Revolution”, Research in Social Movements, Conflicts and Change, 17: 53-84.

Kurzman, C. (1996), “Structural Opportunity and Perceived Revolution of 1979”, American Sociological Review, 61 (1): 153–170.

Kurzman, C. (2003), “The Qum protests and the coming of the Iranian revolution, 1975 and 1978”, Social Science History, 27(3): 287-325.

Kurzman, C. (2004), The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Linz, J. (1964), “An Authoritarian Regime: Spain”, in E. Allardt and S. Rokkan (eds.), Mass Politics, New York: Free Press.

Linz, J. (2000), Totalitarian and Authoritarian Regimes, London: Lynne Rienner Publishers.

Linz, J. and Stepan, A. (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Linz, J. and Chehabi, H. (eds.) (1998), Sultanistic Regimes, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Looney, R.E. (1982), Economic Origins of the Iranian Revolution, New York: Pergamon press.

Luciani, G. (1990), “Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework”, in G.Luciani (ed.), The Arab State, London: Routledge.

Mahdavy, H. (1970), “The patterns and problems of economic development in rentier states: The case of Iran”, In M. A. Cook (Ed.), Studies in the economic history of the Middle East, Oxford: Oxford University Press.

Mahoney, J. (2001), “Beyond correlational analysis: Recent innovations in theory and

Method”. Sociological Forum, 16(3), 575-593.

Milani, M. (1994), The Making of Iran's Islamic Revolution: From Monarchy To Islamic Republic, Boulder, Colorado: Westview Press.

Moaddel, M. (1992), Class, Politics and Ideology in the Iranian Revolution, New York: Columbia University Press

Moore, B. (1966), Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern word, Boston: Beacon.

Nankani, G. (1979), “Development Problems of Mineral-Exporting Countries”, World Bank Staff, Working Paper No. 354.

Parsa, M. (1988), “Theories of collective action and the Iranian revolution”, Sociological Forum, 3(1): 44-7.

Parsa, M. (1989), Social Origins of the Iranian Revolution, New Brunswick, N.J. and London: Rutgers University Press.

Parsa, M. (2000), States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua, and the Philippines, Cambridge: Cambridge university press.

Parsa, M. (2004), “Conflict and Collective Action in the Iranian Revolution: A Quantitative Analysis”, Journal of Iranian Research and Analysis, 20 (2): 39-57.

Pahlavi, M.R. (1961), Mission for my country, London: Hutchinson.

Pesaran, M. Hashem.(1985), “Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran,” in Haleh Afshar, ed., Iran: A Revolution in Turmoil, London: Macmillan.

Rasler, K. (1996), “Concessions, Repression, and Political Protest in the Iranian Revolution,” American Sociological Review, 61(1): 132–52.

Roosevelt, K. (1979), Countercoup: The Struggle for the Control of Iran, New York, NY: McGraw-Hill.

Ross, M.L. (2001), “Does Oil Hinder Democracy?”,World Politics, 53 (3):325-61.

Salehi Esfahani, H. and Pesaran, M, Hashem. (2008) “Iranian Economy in Twentieth Century: A Global Perspective”, Working Paper 452 at Economic Research Forum.

Skocpol, T. (1979), States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge: Cambridge University Press.

Skocpol, T. (1982), “Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution”, Theory and Society, 11:265-283.

Smith, B. (2004), “Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World 1960-1999”, American Journal of Political Science, 48 (2): 232-246.

Snyder, R. (1998), “Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectives”, in H.E. Chehabi and Juan J. Linz (eds.) Sultanistic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Sullivan, William H. (1981), Mission to Iran, New York: Norton and Company.

Trimberger, E.K. (1978), Revolution from above: military bureaucrats and development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru, New Brunswick, N.J: Transaction Books.

Weber, M. (1978), Economy and Society, Berkeley. Los Angeles. London: University of California Press.